Referensuppdrag

Utveckling av tjänster, Telge Nät

Telge Nät arbetar för att utveckla sina tjänster inom bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och flexibilitetstjänster, ett arbete som Sigholm deltar i. Tidigt i uppdraget var Sigholms roll att delta i affärsplanearbetet för elnät.

Uppdatering av internhyresmodell för enklare hantering, Lidingö Stad

På uppdrag av Lidingö Stad utvecklar Sigholm en förenklad modell för internhyressättning för kommunens fastigheter som hyrs ut internt till andra förvaltningar.

Vägledning för verksamheter kring miljötillstånd, Avfall Sverige

På uppdrag av branschorganisationen Avfall Sverige tog Sigholm fram en vägledning för verksamhetsutövaren med miljötillstånd inom energibranschen. Vägledningens syfte är att underlätta för verksamheter att på egen hand göra de strategiska vägvalen om planerade ändringar ryms inom befintliga tillstånd eller inte samt guida om eller när miljöfarlig verksamhet med äldre miljötillstånd behöver omprövas.

Systemomställning för att framtidssäkra Lysekil

För att möta den globala energikrisen ville Lysekil kommun genom proaktivt arbete rusta sig för kommande utmaningar. Genom att ta hjälp av Sigholm för en tidsbegränsad insats stärkte kommunen medvetenheten om energikrisens omfattning, dess effekter och dess påverkan på Lysekil som helhet.

Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande barnparadis i Västerås.

Omvärldsanalys för energimarknadens utveckling, Telge AB

Den ökade omställningstakten av energisystemet ställer krav på nya förmågor och strategiska förflyttningar hos aktörer i energisektorn. Uppdraget bestod av att ta fram en omvärldsanalys av trender och scenarier för energimarknadens utveckling med fokus på de drivkrafter som påverkar kraftvärmeaffären.

Ny pannanläggning vid VME:s värmeanläggning

Huvudprojektledare för VME:s nya pannanläggning i Arboga, med slutlig driftsättning, som beräknas till Q4, år 2024.

Klimatsmart kollektivtrafik, Trafikförvaltningen

Att bygga ut kollektivtrafik så att man kan åka på tvären inom regionen är klimatsmart och där vill Sigholm vara med och hjälpa till. Med rollen som miljöhandläggare deltar vi i programmet för utbyggnad av Tvärbanan, Kistagrenen, inom Region Stockholm.

Kartläggning av samhällsbyggnadsprocess, Strängnäs kommun

Sigholm fick förtroendet att projektleda ett prioriterat förbättringsprojekt för Strängnäs kommun - kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen. En omfattande och tidskrävande process med många skeden, kompetenser, externa parter och funktioner inom hela kommunkoncernen.

Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje. Sigholm leder projektet hos Söderenergi i rollen som huvudprojektledare och deltar även som delprojektledare inom miljötillstånd samt hamn- och mellanlager, med ansvar att driva sitt delprojektet framåt.

Strategi- och ledningsarbete i en föränderlig energimarknad

Linde Energi är ett kommunalt energibolag med sol- och vattenkraftsproduktion, 12 000 elnätskunder, 1 000 fjärrvärmekunder och 10 000 elhandelskunder. Företagets vision är att vara en avgörande drivkr

Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Efter ett beviljat ekonomiskt anslag från Energimyndigheten i December 2023 började de utreda möjligheten att fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid samt undersöka ett logistikkoncept för Gävle Hamn på 2,6 miljoner ton CO2/år.

Nästa generations systemoptimering på Stockholm Exergi

Målbilden är en optimering som inte enbart utgår från värme-, el- och kylaproduktion utan knyter ihop det med andra delar av energisystemet, exempelvis stödtjänster, effektutjämning, bio-CCS och bränsleplanering. Vi samlar större delen av Stockholms energisystem i en och samma plattform på ett sätt som ingen har gjort tidigare.

Avbrottshantering för ökad elsäkerhet

När driftstörningar uppstår är standardiserade arbetssätt avgörande för en säker arbetsplats. På uppdrag av Bodens Energi nät, är vi med och uppdaterar deras avbrottshanteringprocesser.

Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna som huvudprojektledare och delprojektledare för fyra av fem delprojekt (teknik, tillstånd, logistik och finansiering). Projektets mål var att utreda möjligheten att avskilja och transportera koldioxiden till geologisk lagring med fokus på förståelse för systemet och hur de befintliga kraftvärmeverken påverkas tekniskt och affärsmässigt.

Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska bygga 300 st i egen regi samt ett parkeringsgarage i två plan för ca 400 bilar.

Projektledare för bioeldad ångpanna, Göteborg Energi

Göteborg Energi planerar att uppföra en ny bioeldad ångpanna, ca 177 MWt, i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk, lokaliserat i Energihamnen i Göteborgs inlopp. Investeringen är ett led i den gröna omställningen där fossilbaserad produktion ersätts av förnybar.

Revisionsledare, E.ON

På uppdag av E.ON Energiinfrastruktur innehar vi rollen som revisionsledare på E.ON kraftvärmeverk vid Högbytorp. Uppdraget omfattar hela revisioncykeln; planering, genomförande och efterarbete.

Effektivare resursutnyttjande för ökad hållbarhet, Strängnäs kommun

Strängnäs kommunföretag AB expanderar och nya områden tillkommer successivt, vilket ledde till ett ökat behov av hantering av yttre miljöer. Ansvaret för dessa miljöer delades mellan Strängnäs kommun och Strängnäs Fastighets AB (SFAB). På uppdrag av Strängnäs kommun fick Sigholm utarbeta en oberoende studie för att utforska möjligheterna till förbättrat samnyttjande av resurser mellan organisationerna.

Projektkoordinering för ansökan till Innovationsfonden

För kunds räkning har Sigholm koordinerat och förfinat en ansökan till EU:s Innovationsfond för ett betydande CCS-projekt. En effektiv projektkoordinering och samarbete, tillsammans med noggrann anpassning, banade vägen för leverans innan utsatt tid. Läs mer om den spännande resan till att säkra stöd för en klimatvänlig framtid.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy