Personuppgiftspolicy - GDPRPersonuppgiftspolicy

Denna sida beskriver hur Sigholm hanterar och lagrar de personuppgifter som registreras hos företaget.

1 Personuppgifter
Hantering och behandling av personuppgifter på Sigholm sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild person. Detta kan vara uppgifter som för- och efternamn, kontaktuppgifter så som exempelvis telefonnummer och e-postadress, IP-nummer, religiös eller filosofisk övertygelse eller din hälsa. Sigholm samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål som de är avsedda för. Vi värnar om våra intressenters personliga integritet och arbetar för att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Vi arbetar också efter att erhålla en transparens gällande de uppgifter vi samlar in och detta dokument är en del av detta.

1.1 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas av Sigholm är:
• Namn
• Telefonnummer
• Adress
• E-postadress
• Andra uppgifter som lämnas in inom ramen för de tjänster som Sigholm erhåller.
De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden som finns gentemot Sigholms intressenter. Alla personuppgifter samlas inte in för alla intressenter. Det är ändamålet som styr vilka personuppgifter som samlas in.

Vi samlar in personuppgifter när:
• Sigholm blir anlitade för att utföra en tjänst.
• En användare registrerar sig för att använda Aurora by Sigholm.
• En användare registrerar sig för att prenumerera på nyhetsbrev eller andra typer av utsick.
• Vi har haft kontakt som lett till att ytterligare kommunikationsbehov i framtiden.
• Vi får in en ansökan om anställning.
• Vi har någon form av kommunikation genom vår hemsida eller sociala medier.


1.2 Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna lagras under den tid som intressenten använder sig av Sigholms tjänster eller applikationer samt upp till 12 månader efter avslutat användande, om inte intressenten skriftligen uttrycker en begäran om att personuppgifterna ska tas bort. Senast uppdaterad: 2022-04-07

1.3 Uppdatering av personuppgifter
Personuppgifterna som lämnas in till Sigholm kan komma att uppdateras och kompletteras. Den som lämnat personuppgifter till Sigholm har rätt att få dessa personuppgifter uppdaterade. Denne ska då meddela detta skriftligen och sedan ska Sigholm uppdatera sina register.

1.4 Borttagning av personuppgifter
Om en intressent önskar att Sigholm inte längre ska lagra personuppgifter ska detta meddelas skriftligen till företaget. Sigholm kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att radera de personuppgifter som finns lagrade om intressenten. Observera att radering av personuppgifter kan påverka intressentens möjlighet till att använda sig utav Sigholms tjänster och applikationer. Hur borttagningen av personuppgifter kommer påverka den specifika intressenten ska meddelas av Sigholm vid borttagning av personuppgifterna.

1.5 Samtycke
Genom att använda Sigholms tjänster accepterar intressenten att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. För Aurora by Sigholm säkerställs dessutom samtycke genom att ett bekräftelsemail skickas ut till de användare som registrerar sig i applikationen. Om intressenten inte återkallar samtycket skriftligen anses intressenten samtycka till behandlingen av personuppgifterna.

1.6 Utdrag ur personuppgiftsregister
Enligt GDPR har intressenten rätt till att en gång per kalenderår få besked om de personuppgifter som finns lagrade. Detta skall ske kostnadsfritt på intressentens skriftliga begäran om detta. Förutom vilka personuppgifter som behandlats ska Sigholm även ange varifrån dessa uppgifter har hämtats, vad som varit ändamålet med behandlingen samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnats ut. Observera att det endast är intressenten själv som kan begära utdrag ur personuppgiftsregistret.

1.7 Ändringar i personuppgiftspolicyn
Det finns inga fördefinierade skäl för när personuppgiftspolicyn ändras. Sigholm har rätten att vid behov göra de ändringar i personuppgiftspolicyn som anses vara nödvändiga. Datumet högst upp till vänster på sidan anger när personuppgiftspolicyn senast ändrades. Vid större förändringar i personuppgiftspolicyn kommer intressenterna att meddelas på lämpligt sätt.

Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning
Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. Vi gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är vi under inga omständigheter ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, straffbara, tillfälliga, exemplifierande skador eller följdskador, eller några som helst skador, även om vi tidigare har informerats om risken för sådana skador, vare sig i en åtgärd under kontrakt, försumlighet eller någon annan teori, som uppstår ur eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller utförande av information, tjänster, produkter och material som finns tillgängligt från denna webbplats. Dessa begränsningar gäller oavsett fel i otillräckligt syfte för någon begränsad åtgärd. För undvikande av tvivel ska ingenting häri begränsa vårt ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet.

Ändring av webbplatsen och dessa användarvillkor
Genom att tillhandahålla material på webbplatsen, utlovar vi inte att materialet kommer att fortsätta att vara tillgängligt för dig. Vi har rätt att när som helst stänga ner hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande till dig. Vi förbehåller oss också rätten att ändra regler, villkor och meddelanden enligt vilka denna webbplats erbjuds, och din användning av webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts ska anses utgöra ditt medgivande till sådana modifierade användarvillkor. Du samtycker till att regelbundet granska dessa användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats.

Allt material på denna webbsajt, inklusive men ej begränsat till programvara, filer, grafik, data eller något annat innehåll, ägs av Sigholm. Vi behåller fullständig äganderätt till materialet och alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får inte distribuera eller sälja materialet, eller bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt omvandla det till någon annan form.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy