Ledord - våra valda värderingar

Arbetskulturen är det som utmärker oss på Sigholm

Det är vi alla som utgör kulturen och våra ledord hjälper oss att tillsammans lägga grunden för den, genom att de genomsyrar våra beteenden och reflekteras i våra strukturer, rutiner och processer.
Hur mycket man än försöker skriva ned i ord är det inte på papperet värdet skapas. Det viktiga är hur vi lyfter dem i vårt arbete och hur de appliceras i praktiken. Det är då värdet av dem skapas på riktigt.

Att leda och ledas

En platt organisation där alla är ledare
Vi har ett distribuerat ansvar på Sigholm, präglat av självledarskap. Ett självledarskap som innebär att vi tar ett stort ansvar för vårt eget agerande och individuella bidrag till situationen. Samtidigt ger vi varandra stöttning och guidning med ett närvarande och coachande ledarskap. Vi utvecklas genom reflektion, inte genom att få lösningen serverad.

Alla kan både leda och ledas oberoende av sin befattning och roll. Den jag leder i en situation, leder mig i en annan. Att leda är att facilitera processen till ett beslut där olika perspektiv belysts men att leda är inte detsamma som att själv bestämma. Vi har alla en uppgift att delge våra reflektioner men också kritiskt våga utmana våra egna positioner i alla utvecklingsfrågor, oavsett om vi leds eller leder. Förmågan att lyssna på andra och ta in nya perspektiv ska inte förväxlas med en oförmåga att komma till beslut. Det finns alltid en balans mellan tiden det tar att tillgodose flera behov och behovet av att komma framåt.

Feedback är en rättighet

Genom feedback växer vi både som grupp och individer
En stor del av livet handlar om lärande som kommer av framgångar såväl som motgångar. Det är en självklarhet och en rättighet på Sigholm att både få och ge återkoppling på bra och mindre bra prestationer. Vi förväntar oss att alla vill ha och aktivt eftersöker feedback för att lära sig och bli bättre i såväl person som yrkesroll. Feedback som delas med kollegor leder dessutom till en värdefull kollektiv kompetensutveckling.

Feedback ges alltid med välmening och med intentionen att leda till lärande och förändring. Genom diskussion runt och uppföljning av feedbacken maximerar vi lärandet.

Effekten och värdet av feedbacken påverkas i stor grad av hur den framförs. Genom att ofta ta och ge feedback stärks vår förmåga att leverera feedbacken på ett närvarande och omsorgsfullt sätt. Vi skapar en levande dialog som utvecklar vår förmåga att diskutera frågor där det finns olika uppfattningar vilket bidrar till starka relationer.

Dela med omtanke

Vi jobbar med öppna böcker på alla plan
Sigholm är ett lagbygge där vår strävan är att ha hög autonomi och högt ansvarstagande. En förutsättning för att kunna ta ansvar och fatta kloka beslut är tillgång till information. Vi är därför transparenta i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller exempelvis såväl finansiell information, dokumentation som aktivitetsplanering. Tillgänglig information skapar inkludering och ger alla möjlighet att ha inblick och insyn i pågående arbete utan att delta i varje arbetsström. Samtidigt minskar vi risken att skapa onödiga flaskhalsar och hinder i processer.

Lika viktigt som att information finns tillgänglig vid behov är även att kommunikation sker på ett genomtänkt sätt, i rätt mängd och i rätt kanal, för att fylla sitt syfte.

Vi delar inte bara information med varandra. Vi skapar också stort värde hos oss och våra kollegor genom att vi med omsorg delar med oss av våra egna reflektioner och känslor kring framgångar såväl som motgångar. Vi strävar efter att vara generösa och ärliga med att dela våra egna lärdomar, upplevelser, mål och ambitioner för att på så sätt stötta och stärka varandra.

Att dela är också att bidra till ett gemensamt lärande och kompetensöverföring där vi gläds åt andras framgångar och utvecklingsresor. Glöm inte att en kollega bara är en fråga bort om någonting är oklart.

Med öppenheten följer ett förtroende att hantera information man har tillgång till på ett ansvarsfullt sätt som värnar både kunders, kollegors och bolagets integritet och intressen.

Planera – agera - iterera

Vi vill inte ha den perfekta prototypen, vi vill ha feedback!
Aktivitetsplanering är grunden för ett effektiv arbete och ökar kvaliteten i våra leveranser. Essensen i ett effektivt arbete är att komma framåt och det är när vi agerar som värde skapas på riktigt. I och med att vi ofta arbetar med komplexa problem där olika mål står emot varandra och där delar av omständigheterna är okända behöver detta samtidigt balanseras med förmågan att planera och bryta ned problemet. På så vis säkerställer vi att vårt mål är känt för alla och att vi därigenom möjliggör ett effektivt samarbete där alla jobbar i samma riktning.

Vi vet att vår omvärld är föränderlig och att det finns saker vi inte kan kontrollera. Vi har därför respekt för vad vi inte vet och börjar istället agera utifrån det vi känner till. Genom att ha en agil planeringsmetodik och eftersträva snabba iterationer klarar vi av att snabbt byta riktning när förutsättningarna ändras. Vårt angreppssätt präglas av en förmåga att se till helheten och att tidigt ta fram prototyper eller konkreta alternativ att jobba vidare och lära utifrån. Vi är inte rädda för att testa nya saker eller att göra fel. Vi lär oss istället tillsammans av våra försök och genomför förbättringar utifrån den input och feedback vi tar emot.

Det finns alltid ett nästa steg

Även om den fullständiga lösningen inte är tydlig direkt kan vi alltid definiera ett nästa steg
Vi verkar i en komplex omgivning, där problemlösning blir en naturlig del i vårt arbete. Problem går inte att undvika, utan den avgörande frågan är vårt sätt att ta oss an dem.

Genom vår bas i lean-filosofin vet vi att det är grundorsaken till problemet vi strävar efter att bygga bort, inte enbart behandla symptomen. Vi söker därför aktivt lösningar och skapar förutsättningar för andra att bidra i problemlösningen genom att tillräckligt väl måla upp vår bild av nuläget och målbilden samt bidra med förslag till ett första steg framåt.

Vi uppskattar de som kan vara uppfinningsrika och fördomsfria i den processen. Vi bidrar gemensamt till att ett identifierat problem alltid följs av förslag till vägar framåt som också nyfiket värderas.

Genom att agera på det vi upplever och anser behöver förbättras har vi alla möjligheten att påverka vår egen samt våra kollegors och kunders vardag till det bättre.

Våga göra skillnad

Vi strävar efter att göra världen lite bättre
Med vår kombination av bredd- och spetskompetens har vi förmågan att förstå de komplexa utmaningar vi, och vår planet, står inför. Genom många små handlingar och vägval såväl som större riktade projekt bidrar vi till det som är långsiktigt hållbart och rätt.

Vi orkar och vågar vidga perspektiven och tänka på helheten, samtidigt som vi outtröttligt orienterar oss mot grundproblemen - där vår insats gör störst skillnad.

Vi arbetar prestigelöst för att skapa långsiktigt värde och vara en god kraft för våra kunder och vår omgivning, och drivs av det bidraget utöver siffran på sista raden.

Vår starka etiska och moraliska kompass riktar oss i att tänka och agera hållbart - för miljö, samhälle och ekonomi. Vi är stolta och motiveras av vårt bidrag till ett hållbart samhälle och de mängder CO2 vi lyckas bespara.

Att jobba på Sigholm

Träffa oss som jobbar på Sigholm

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Se medarbetare

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy