Reference cases

2mendix, verifikat för ansvarsfull avfallshantering på Söderenergi

För att sprida medvetenhet kring avfallshantering och öka förståelsen för hur man kan jobba med spårbarhet och transparens i avfallshanteringen, togs en video fram.

Säkra stopp på Ena energi

Förhindrande av olyckor och förbättrad kommunikation var nyckelfaktorer för ENA Energi under avställning av anläggningsdelar. Bristfälliga arbetssätt och osäkra arbetstillstånd för entreprenörer löstes genom nya metoder. Resultatet blev en säkrare arbetsplats och effektivare kommunikation mellan underhålls- och driftpersonal.

Certitifering för kvalitets- & miljöledning, VafabMiljö

Certifiering av arbetsplatsen enligt ISO 9001 och ISO 14001, följt av implementering av arbetsmetodik.

Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde att det fanns behov av att klargöra den strategiska riktningen för det nya bolaget för att möta de förutsättningar och utmaningar det stod inför.

Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Efter en sammanslagning av två bolag krävdes omstrukturering och utveckling av flera verktyg och tjänster. Tex så behövde hela ekonomisystemet förändras ör att kunna följa kostnader på ett effektivt sätt.

Tillväxt ledde till behov av digitalisering och nya rutiner, Trollhättan Energi

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamheten.

Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Efter ett förvärv uppstod behovet av en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Adven ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom värderingar och praktisk handledning.

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Efter implementering av en ny prismodell fick kunden en stabilare intäktsström över året som också matchade de interna kostnaderna på ett bättre sätt.

Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut.

Organisatorisk transformation skapade tydlighet i alla processled på Mälarenergi

Mälarenergi stod inför en stor utmaning där de, samtidigt som de arbetade intensivt med hållbarhetsmålen, stod de inför omfattande besparingsmål och brist på tydliga befattningsbeskrivningar.

Modernization of generator to meet accessibility goals, Mälarenergi

Since 1963, Generator 2 has been an integral part of Mälarenergi's operations. Over time, however, its original rotor and stator windings had deteriorated significantly. Recently, several breakdowns have occurred and the condition of the generator has not reached the desired availability targets of 90%.

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 26, 2023 | News | News & press

See you in Almedalen 2023?

Almedalen Week is approaching and we will be there! In addition to participating in interesting conversations, Niclas Sigholm, CEO of Sigholm Tech, will moderate a seminar that Luleå Energi is organising at Energiföretagens Arena Energi. In addition to this, we will also pack our portable podca

Apr 24, 2023 | News

New bio-fuelled steam boiler planned in connection with Rya CHP plant

As part of the green transition and part of the modernisation of the existing plant park, Göteborg Energi is planning to build a new biofueled steam boiler, approximately 177 MWt, in connection with the existing Rya CHP plant, located in Energihamnen

Apr 24, 2023 | News | News & press

Reinforcement in system development, management & project management

April is coming to an end and this month we have had the privilege of welcoming three new employees to Sigholm. They are Ylva Björk, who works as a system developer, Li Forsén as a management consultant and Patrick Rosefors as a project manager. Let

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy