Reference cases

Underhållsarbete på Bodens Energi

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. För att adressera detta tog Sigholm tillsammans med Bodens Energi fram nya arbetsprocesser som anpassades efter verksamhetens behov och implementerade dessa. Processerna omfattade både förebyggande och avhjälpande underhåll för drift- och underhållsorganisationen.

Omorganisation på Borlänge Energi

Med utblick mot 2030 och de stora förändringar som förväntas på energimarknaden gjorde Borlänge Energis vd bedömningen att organisationen behövde ses över. Detta då digitalisering kommer öppna upp för automation och nya tjänster, teknikutvecklingen kommer medföra både fler och större volymer av alternativ kraftproduktion samtidigt som fler energibärare kommer slå igenom. Sigholms updprag innebar att leda en omorganisation av Borlänge Energi, inklusive samtliga affärsområden, stödfunktioner och dotterbolag.

Safe shutdown at Bodens Energi

New safety strategy at Bodens Energi - From lack of clear procedures to standardised safe shutdown and increased automation.

Ny strategiprocess på Mälarenergi

Mälarenergi upplevde att de saknade en tydlig röd tråd i nedbrytningen från deras koncernövergripande strategi och målkort till affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Genom en förstärkning av koncernens strategi och samordning kunde tydliga mål sättas utan att bli detaljstyrda.

Vårdstödet - ett digitalt verktyg under pandemin, Covid-19

Som för så många regioner i Sverige uppstod i mars månad en desperat situation för Region Västmanland med ett akut behov av skyddsutrustning till följd av Covid-19 pandemin. Sigholm hade kompetensen, effektiviteten och viljan att bidra i en samhällskris, varför regionen riktade sig till just Sigholm.

Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

En heltäckande förstudie genomfördes för att ersätta en fossil lösning med ett hållbart alternativ för Skövde Energis kunder. Med en gedigen teknisk och ekonomisk riskanalys presenterades tre förslag på tillvägagångssätt, vilket gav kunden en grund för att välja och förhandla prissättning gentemot potentiella kunder.

Extension of premises as an opportunity for expansion at Mälarenergi

Project management for the development of a feasibility study and project plan for Mälarenergi's Block 7 cogeneration plant. The assignment included the creation of premises for offices, changing rooms and a workshop. Effective project management and communication ensured cost reductions and streamlining of working practices, enabling a smooth and safe move-in on schedule.

Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergi behövde utvärdera en lösning för att minska luktproblemen i samband med sopförbränning. Sigholm kopplades in för att leda projektet och genomförde en omfattande förstudie. Resultatet presenterade tre olika lösningar med tekniska och ekonomiska aspekter. Projektet involverade förhandlingar och resulterade i ett framgångsrikt avtal och avslutades enligt plan under våren 2023. Genom flexibilitet och lyhördhet från alla parter kunde målen och tidplanen uppfyllas.

Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig dialog och samordning övervanns utmaningen med transportvägar och cisternläckaget. Projektet höll tidplanen och uppnådde framgång genom effektivt teamarbete och tydlig kommunikation. Projektledaren hade också ansvar för kontrakt, upphandlingar och utbildningsmaterial för anläggningen.

Projektledning av en ny förbränningspanna på Mälarenergi Block 6

Utvecklingen av Mälrarenergis Block 6 var en nödvänfig utveckling för både fortsatt möjlighet att fortsätta erbjuda fjärrvärme samt att kunna parera förändringar på bränslemarknaden. Som byggprojektledare för uppdraget innebar det ett ansvr för 600 personer under de fyra år anläggningen byggdes, vilket sätter höga krav på disciplin och kommunikationsförmåga.

Project manager for one of Sweden's largest shipping projects, Port of Västerås

The City of Västerås, the Municipality of Köping and the Swedish Maritime Administration have entered into a strategic partnership under the project name Mälarprojektet. The aim of this collaboration is to open the door to Scandinavia's premier growth region, which is crucial to ensure the development of existing businesses and promote new establishments in the area. In line with this objective, the Port of Västerås is planning to increase its capacity to handle larger volumes of goods and vessels.

Gemensam körplan med hjälp av Aurora by Sigholm

Produktionsoptimering för ökad transparens, ekonomiska och miljömässiga besparingar och gemensam syn på körplanen. Energisamarbete Väst implementerade Aurora by Sigholm och har märkt många fördelar med samarbetet.

Projektledning av nytt badhus, Västerås stad

Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i VästeråsMed erfarenhet och förståelse för hur stora och komplexa projekt leds tog vi oss an projektet med att agera projektchef för

2mendix, verifikat för ansvarsfull avfallshantering på Söderenergi

För att sprida medvetenhet kring avfallshantering och öka förståelsen för hur man kan jobba med spårbarhet och transparens i avfallshanteringen, togs en video fram.

Säkra stopp på Ena energi

Förhindrande av olyckor och förbättrad kommunikation var nyckelfaktorer för ENA Energi under avställning av anläggningsdelar. Bristfälliga arbetssätt och osäkra arbetstillstånd för entreprenörer löstes genom nya metoder. Resultatet blev en säkrare arbetsplats och effektivare kommunikation mellan underhålls- och driftpersonal.

Certitifering för kvalitets- & miljöledning, VafabMiljö

Certifiering av arbetsplatsen enligt ISO 9001 och ISO 14001, följt av implementering av arbetsmetodik.

Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde att det fanns behov av att klargöra den strategiska riktningen för det nya bolaget för att möta de förutsättningar och utmaningar det stod inför.

Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Efter en sammanslagning av två bolag krävdes omstrukturering och utveckling av flera verktyg och tjänster. Tex så behövde hela ekonomisystemet förändras ör att kunna följa kostnader på ett effektivt sätt.

Stark tillväxt skapade behov av digitalisering och rutiner i arbetsorderflöde

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamheten.

Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Efter ett förvärv uppstod behovet av en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Adven ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom värderingar och praktisk handledning.

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Efter implementering av en ny prismodell fick kunden en stabilare intäktsström över året som också matchade de interna kostnaderna på ett bättre sätt.

Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut.

Organisatorisk transformation skapade tydlighet i alla processled på Mälarenergi

Mälarenergi stod inför en stor utmaning där de, samtidigt som de arbetade intensivt med hållbarhetsmålen, stod de inför omfattande besparingsmål och brist på tydliga befattningsbeskrivningar.

Modernization of generator to meet accessibility goals, Mälarenergi

Since 1963, Generator 2 has been an integral part of Mälarenergi's operations. Over time, however, its original rotor and stator windings had deteriorated significantly. Recently, several breakdowns have occurred and the condition of the generator has not reached the desired availability targets of 90%.

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Aug 28, 2023 | News | News & press

Why the emissions market drives the price of electricity

Read the article in "Tidningen Energi".Click here!

Jun 26, 2023 | News | News & press

See you in Almedalen 2023?

Almedalen Week is approaching and we will be there! In addition to participating in interesting conversations, Niclas Sigholm, CEO of Sigholm Tech, will moderate a seminar that Luleå Energi is organising at Energiföretagens Arena Energi. In addition to this, we will also pack our portable podca

Apr 24, 2023 | News

New bio-fuelled steam boiler planned in connection with Rya CHP plant

As part of the green transition and part of the modernisation of the existing plant park, Göteborg Energi is planning to build a new biofueled steam boiler, approximately 177 MWt, in connection with the existing Rya CHP plant, located in Energihamnen

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy