Reference cases

Cloudia - digitalization of an energy company

The need to digitise systems and organisations is hardly new. Nor is it new that energy companies are one of these organisations. But what the journey looks like in terms of needs, methods and management differs. We have been working with Mälarenergi for some time to transform the entire system. But how have we gone about it?

Property Manager at Svenska Kraftnät

Sigholm fick förtroendet att under en period axla rollen som fastighetschef för Svenska Kraftnät. I rollen ingick personalansvaret för enhetens anställda och konsulter, ansvar för verkets inhyrda lokaler för de ca 1 000 anställda på 5 orter samt en del andra utrymmen.

Underhållsarbete på Bodens Energi

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. För att adressera detta tog Sigholm tillsammans med Bodens Energi fram nya arbetsprocesser som anpassades efter verksamhetens behov och implementerade dessa. Processerna omfattade både förebyggande och avhjälpande underhåll för drift- och underhållsorganisationen.

Omorganisation på Borlänge Energi

Med utblick mot 2030 och de stora förändringar som förväntas på energimarknaden gjorde Borlänge Energis vd bedömningen att organisationen behövde ses över. Detta då digitalisering kommer öppna upp för automation och nya tjänster, teknikutvecklingen kommer medföra både fler och större volymer av alternativ kraftproduktion samtidigt som fler energibärare kommer slå igenom. Sigholms updprag innebar att leda en omorganisation av Borlänge Energi, inklusive samtliga affärsområden, stödfunktioner och dotterbolag.

Opartisk bedömning av prismodell och tjänstepaketering, Stockholm Exergi

Sveriges största fjärrvärmeleverantör har gedigen kompetens och kunnig personal för att prissätta fjärrvärmeleveranserna och ta fram nya tjänster. Däremot önskade de extern hjälp för att driva sitt årliga prisprojektet för att bestämma prisnivåer och få dem beslutade i ledningsgrupper och i Prisdialogen.

Safe shutdown at Bodens Energi

New safety strategy at Bodens Energi - From lack of clear procedures to standardised safe shutdown and increased automation.

Kommunikationsinsats för fler avrop på ramavtal, Sinfra

Sinfra, en inköpscentral för energibolag och samhällsnyttiga företag, ville undersöka anledningen till få avrop från sina medlemsföretag. Sigholms Design- och marknadsavdelning kopplades in och uppdraget inleddes med en problemformulering kring vad Sinfra kunde göra för att få fler befintliga medlemsföretag att avropa på ramavtal i högre utsträckning.

Ny strategiprocess på Mälarenergi

Mälarenergi upplevde att de saknade en tydlig röd tråd i nedbrytningen från deras koncernövergripande strategi och målkort till affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Genom en förstärkning av koncernens strategi och samordning kunde tydliga mål sättas utan att bli detaljstyrda.

Vårdstödet - ett digitalt verktyg under pandemin, Covid-19

Som för så många regioner i Sverige uppstod i mars månad en desperat situation för Region Västmanland med ett akut behov av skyddsutrustning till följd av Covid-19 pandemin. Sigholm hade kompetensen, effektiviteten och viljan att bidra i en samhällskris, varför regionen riktade sig till just Sigholm.

Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

En heltäckande förstudie genomfördes för att ersätta en fossil lösning med ett hållbart alternativ för Skövde Energis kunder. Med en gedigen teknisk och ekonomisk riskanalys presenterades tre förslag på tillvägagångssätt, vilket gav kunden en grund för att välja och förhandla prissättning gentemot potentiella kunder.

Extension of premises as an opportunity for expansion at Mälarenergi

Project management for the development of a feasibility study and project plan for Mälarenergi's Block 7 cogeneration plant. The assignment included the creation of premises for offices, changing rooms and a workshop. Effective project management and communication ensured cost reductions and streamlining of working practices, enabling a smooth and safe move-in on schedule.

Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergi behövde utvärdera en lösning för att minska luktproblemen i samband med sopförbränning. Sigholm kopplades in för att leda projektet och genomförde en omfattande förstudie. Resultatet presenterade tre olika lösningar med tekniska och ekonomiska aspekter. Projektet involverade förhandlingar och resulterade i ett framgångsrikt avtal och avslutades enligt plan under våren 2023. Genom flexibilitet och lyhördhet från alla parter kunde målen och tidplanen uppfyllas.

Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig dialog och samordning övervanns utmaningen med transportvägar och cisternläckaget. Projektet höll tidplanen och uppnådde framgång genom effektivt teamarbete och tydlig kommunikation. Projektledaren hade också ansvar för kontrakt, upphandlingar och utbildningsmaterial för anläggningen.

Projektledning av en ny förbränningspanna på Mälarenergi Block 6

Utvecklingen av Mälrarenergis Block 6 var en nödvänfig utveckling för både fortsatt möjlighet att fortsätta erbjuda fjärrvärme samt att kunna parera förändringar på bränslemarknaden. Som byggprojektledare för uppdraget innebar det ett ansvr för 600 personer under de fyra år anläggningen byggdes, vilket sätter höga krav på disciplin och kommunikationsförmåga.

Project manager for one of Sweden's largest shipping projects, Port of Västerås

The City of Västerås, the Municipality of Köping and the Swedish Maritime Administration have entered into a strategic partnership under the project name Mälarprojektet. The aim of this collaboration is to open the door to Scandinavia's premier growth region, which is crucial to ensure the development of existing businesses and promote new establishments in the area. In line with this objective, the Port of Västerås is planning to increase its capacity to handle larger volumes of goods and vessels.

Gemensam körplan med hjälp av Aurora by Sigholm

Produktionsoptimering för ökad transparens, ekonomiska och miljömässiga besparingar och gemensam syn på körplanen. Energisamarbete Väst implementerade Aurora by Sigholm och har märkt många fördelar med samarbetet.

Projektledning av nytt badhus, Västerås stad

Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i VästeråsMed erfarenhet och förståelse för hur stora och komplexa projekt leds tog vi oss an projektet med att agera projektchef för

2mendix, verifikat för ansvarsfull avfallshantering på Söderenergi

För att sprida medvetenhet kring avfallshantering och öka förståelsen för hur man kan jobba med spårbarhet och transparens i avfallshanteringen, togs en video fram.

Säkra stopp på Ena energi

Förhindrande av olyckor och förbättrad kommunikation var nyckelfaktorer för ENA Energi under avställning av anläggningsdelar. Bristfälliga arbetssätt och osäkra arbetstillstånd för entreprenörer löstes genom nya metoder. Resultatet blev en säkrare arbetsplats och effektivare kommunikation mellan underhålls- och driftpersonal.

Certitifering för kvalitets- & miljöledning, VafabMiljö

Certifiering av arbetsplatsen enligt ISO 9001 och ISO 14001, följt av implementering av arbetsmetodik.

Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde att det fanns behov av att klargöra den strategiska riktningen för det nya bolaget för att möta de förutsättningar och utmaningar det stod inför.

Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Efter en sammanslagning av två bolag krävdes omstrukturering och utveckling av flera verktyg och tjänster. Tex så behövde hela ekonomisystemet förändras ör att kunna följa kostnader på ett effektivt sätt.

Stark tillväxt skapade behov av digitalisering och rutiner i arbetsorderflöde

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamheten.

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Sep 08, 2023 | News & press | Press release

Sigholm increases its workforce by 24%

Sigholm, a prominent player in the energy and civil engineering sector, announces a 24% growth in personnel by welcoming 12 new colleagues within a month. This strengthens the company's capacity and expertise to meet the growing challenges of the market.

Aug 29, 2023 | News | News & press

Energistrategipodden live at Frihamnsdagarna 2023

On Friday 1 September, we will broadcast the first live podcast of the Energy Strategy Podcast during the Frihamnsdagarna in Gothenburg. During the recording, Niclas Sigholm will interview Per-Anders Gustafsson, CEO of Göteborg Energi for an in-depth interview about future energy solutions and susta

Aug 28, 2023 | News | News & press

Why the emissions market drives the price of electricity

Read the article in "Tidningen Energi".Click here!

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy