Sigholm Project är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Grunden i vår praktik är gedigen teoretisk kunskap, influerat av Leanfilosofins perspektiv på värdeskapande och produktivitet och lärande, kombinerat med en fakta- och datadriven problemlösning. Vi använder oss av innovativa metoder och försöker såväl internt inom bolaget som i uppdragen tillsammans med våra kunder arbeta utifrån ett agilt och dynamiskt arbetssätt.

Nyckeln till framgång i våra projekt är vår förmåga att involvera och engagera medarbetarna i kundernas organisation för att både utforma lösningar anpassade utifrån de specifika förutsättningarna och säkerställa det ansvarstagande som krävs för långsiktigt hållbara resultat. Vi jobbar genom standardiserade arbetssätt, uppföljningsrutiner, mötesstrukturer och kommunikationskanaler.'

Vår idé är att driva projekten effektivt, med ödmjukhet och tydlig kommunikation hantera intressenter, med disciplin kontinuerligt dokumentera och göra regelbundna uppföljningar och med engagemang och initiativrikt ledarskap skapa en kreativ miljö för att upprätthålla kvalité samt följa budget och tidplan.BYGG

Med specialistkompetens inom Bygg- & Anläggning kan vi agera både rådgivare och/eller faktiska byggprojektledare. Rätt kvalitet och kvantitet i rätt tid till rätt kostnad för att skapar mervärde för våra kunder. Vi arbetar i ett nära samarbete med våra kunder därför börjar våra projekt alltid med att vi tillsammans klargör målsättningarna. Omsorgsfullt formulerade riktlinjer och mål tillsammans med noggrann planering vid start lägger grunden för ett lyckat projekt. Denna dialog följer vi sedan kontinuerligt upp under projektets gång.FASTIGHETSFÖRVALTNING & UTVECKLING

Fastighetsförvaltning
På Sigholm förespråkar vi att alla fastighetsägare ska bygga för förvaltningen. Ett byggprojekt på några år ska generera en fastighet som ska hålla i minst 100 år. Genom att tidigt skapa rätt processer utifrån rimliga förutsättningar skapar vi hållbara lösningar både utifrån ekonomiska och sociala perspektiv. På så sätt skapar vi fastigheter som en förvaltningsorganisation vill ta emot. Tillsammans med fastighetsägare eller hyresgäst ser vi på Sigholm till att skapa en effektiv och flexibel lösning, inte bara idag utan över tid. Vi gör detta genom projekt- och processledning där vi involverar och bjuder in till dialog under resans gång för att skapa så ändamålsenliga fastigheter och lokaler som möjligt. Vi är aktiva i tidigt skede, från förstudiefasen, under pågående produktion och i förvaltningsskedet.

Fastighetsutveckling
Tack vare utredningar i tidiga skeden kan vi säkerställa att vi skapar fastigheter som är så hållbara som möjligt - på kort och lång sikt samt ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. En fastighet behöver även vara flexibel och variera över tid beroende på den aktivitet som bedrivs i fastigheten, vi hjälper till att utveckla fastigheter så att de passar den verksamhet som för tillfället ska pågå. Våra tjänster inom fastighetsutveckling inkluderar även LCA, MKB och andra miljöutredningar.

Förvaltningsutveckling
Målet med våra tjänster inom förvaltningsutveckling är att uppnå en så hållbar förvaltning som möjligt för både fastigheten och beståndet. Vi är vana vid att arbeta med fastighetsägare som kommit långt i sin digitaliseringsresa, men är samtidigt medvetna om hur det med små medel kan hjälpa fastighetsägare, som inte kommit särskilt långt på resan, att faktiskt uppnå en effektiv förvaltning. Om intresset finns att utveckla den här delen av arbetssättet stöttar vi i kravställningen och ser till att utarbeta processer och arbetssätt som passar just er. För att säkerställa en effektiv fastighet i förvaltningsskedet, ser vi till att förvaltningsfrågorna lyfts in tidigt i skedet för projektöverlämning. Det gäller såväl den rena driften och skötseln av fastigheten, men också dokumenthantering och dess digitalisering. När fastigheten övergått till förvaltningen vill fastighetsägaren se till att förvalta den och det övriga beståndet så effektivt och hållbart som möjligt. Vi på Sigholm agerar rådgivare i olika strategiska frågor i förvaltningsskedet. Vi har lång erfarenhet av upphandling av fastighetsanknutna tjänster genom tillämpning av AFF (Avtal För Fastighetsförvaltning) och strategiska beslut kring upplägg. Vi kan stå till tjänst när det kommer till frågor som hur en förvaltningsorganisation bäst bör vara organiserad, vilken internhyresmodell som bör tillämpas, eller andra utredningar och genomlysningar av arbetssätt, måltal och styrdokument.

Hyresgästrådgivning
Som hyresgäst är det tryggt att få tillgång till experter inom fastigheter. Vi på Sigholm kan vara en stöttepelare och agera beställarrepresentant i olika sammanhang och på så sätt hjälpa hyresgästen att ställa rätt krav på entreprenörer, hyresvärdar eller andra parter i frågor kopplade till lokalerna. Behöver arbetsplatserna modifieras på grund av att behoven har förändrats? Vi kan framtidens arbetsplats och utför behovsanalyser, förstudier och genomför förändringsprojekt kopplade till lokaler och fastigheter.INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING

Hamnar
Mer info kommer

Vattenrening
Mer info kommer

Bergrum
Mer info kommerENERGI OCH INDUSTRI

Stålindustri
Mer info kommer

Gruv
Mer info kommer

Papper/Massa
Mer info kommer

Livsmedelsindustri
Mer info kommer

Cementindustri
Mer info kommer

Återvinningsindustri
Mer info kommerMILJÖ

Inom Sigholm vill vi göra skillnad i våra uppdrag och i de tjänster vi tillhandahåller. Vi vill vara kundens experter inom miljöområdet och skapa hållbara resultat för våra kunder.

Vi hjälper våra kunder att navigera i nuvarande och kommande lagkrav och tillståndsprocesser samt säkerställer att de uppfylls. Sigholm arbetar med verksamheter inom industri, energi och infrastruktur med bland annat kravställning i upphandlingar av nya anläggningar eller teknisk utrustning för uppfyllnad av regelverk och kommande/befintliga tillstånd.

Vi tillhandahåller tjänster som uppföljning/förstagångsbesiktning av beslutade tillstånd och kan bistå med att hjälpa till att utforma egenkontrollprogram för uppföljning. Vi arbetar även med ledningssystem inom miljö och arbetsmiljö och kan genom vår kunskap föreslå effektivare arbetssätt för att klara uppsatta mål.INNOVATION

CCS & CCU - din helhetspartner inom avskiljning av koldioxid
Sverige och världens klimatmål är ambitiösa och det är bråttom att nå dem. Redan 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av koldioxid. En viktig del av lösningen är CCS och CCU som innebär att koldioxid, som annars hade släppts ut i atmosfären, fångas in och lagras eller används. Sigholm är en helhetspartner som ger dig en trygg väg framåt i vägvalen och agerar strategiskt och operativt i processerna som avser målet. Med erfarenhet och kunskap inom olika tekniker för CCS och CCU, finansieringsmöjligheter och ett brett kontaktnät hjälper vi bolag genom hela resan - från behovs- och marknadsanalyser och teknisk förståelse, till ansökningar om finansiering och förstudier och projektgenomförande. Vi har redan kunskapen inom underhåll och då vet vi också hur vi ska starta och avsluta ett projekt.

En inblick i våra uppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Tillbyggnad av lokaler för att möjliggöra bygget av Mälarenergis Block 7

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Undervattenprojekt för att säkra en kylvattenkulvert från 70-talet

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Förstärkning av ventilation för att minska luktproblem i Västerås

Läs case
En inblick i våra uppdrag

Fastighetsprojekt för att skapa en effektivare organisation för Mälarenergikoncernen

Läs case
Se fler uppdragscase

Projektstandard

Vi på Sigholm Projekt har sedan starten kontinuerligt utvecklat vår projektstandard, för att kunna leda projekt på en strukturerat och effektivt sätt. Vår projektstandard är utformad på ett sätt så att nyexaminerade byggnadsingenjörer ska förstå vad det är som ska göras från idé och förstudie till överlämning och avslut. Den är utformad så att de seniora ska få sig en påminnelse om att de in glömmer något även om det har lett ett flertal projekt.

Förstudierutiner

Eftersom Sigholm Projekt letar efter komplexa projekt och vill överlämna dessa med en god kvalitet, är det viktigt att ha en gedigen och genomarbetad förstudie samt rutin för detta. Vi vill och försöker komma in så tidigt som möjligt i projektprocessen hos kund för att kunna leda förstudien till ett lyckat projekt till slut.

Projektplan

Om förstudien är väl genomarbetad av projektledaren och godkänd av projektet kan mycket information tas från den till projektplanen. Sigholm Projekt har lett flertalet projekt inom industri, infrastruktur och kontor och vi har skapat oss ett väldigt stort kontaktnät inom branschen. Detta medför att vi har och kan få mycket information om relaterade projekt och hur vi kan göra bra kalkyler till projektplanen.

Standarder för uppföljning på mål

God planering och faktadriven måluppföljning möjliggör att alla ser samma bild och att det går att hitta vägar framåt. Sigholm har ett antal strategiska fokusområden till vilka det finns kopplade mål, nyckeltal och strategier. Dessa är nedbrutna till specifika och engagerade mål för både organisationen och medarbetarna. Måluppföljning sker löpande varje vecka, månad, kvartal och år.

Dokumentstandard

I projektstandarden finns tydliga riktlinjer för hur dokument ska hanteras och märkas, för att alla ska göra likadant, detta är även för att det ska vara lätt att kunna söka upp. Det finns en tydlig mappstruktur, med tydliga instruktioner för varje del och moment av ett projekt. Vi är vana vid att hantera dokument av alla typer även konfidentiella dokument hos kund.

Avslutsrapport

I avslutsrapporten lägger vi stor vikt vid att få erfarenhetsåterkoppling, både i projektet, hos kund och internt på Sigholm. För att lära sig mer och utvecklas som projektledare.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Isabell Stoor

VD Sigholm projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se

Joel Jorup

Affärsutvecklare & Projektledare
+46(0)70 619 00 19
joel.jorup@sigholm.se

Andreas Hellström

Projektledare
+46(0)73 412 64 15
andreas.hellstrom@sigholm.se