guide

5 kontrollfrågor för ökat värdeskapande i underhållsverksamheten

Share article

En viktig fråga för bolag inom anläggningstung industri är hur underhållsverksamheten kan bidra med så mycket värde som möjligt. För att ta reda på det har vi utformat fem kontrollfrågor du kan ställa i din organisation för att hitta möjligheter till ökat värdeskapande.

1. Hur jobbar vi resurseffektivt i underhållsverksamheten?

Den första frågan låter för många självklar men är mer komplex än man kan tro. Resurseffektivitet handlar inte bara om att respektive tekniker ska kunna utföra ett specifikt jobb så snabbt som möjligt. Det handlar även om att minska slöserier i de övriga stegen av ett jobb, exempelvis genom att besvara följande frågor:
• Finns all nödvändig information om jobbet tillgänglig för den som ska bereda jobbet?
• Finns all nödvändig information om företagets reservdelar, verktyg och leverantörer tillgänglig för den som ska bereda jobbet?
• Finns information om teknikers beläggning tillgänglig för den som ska planera jobbet?
• Görs information om jobbet, reservdelar, verktyg och tidsplanering tillgänglig för de tekniker som ska utföra jobbet?
• Sparas jobbhistorik på ett sätt som möjliggör framtida analys av exempelvis felorsaker och felfrekvenser så att information kan ligga till grund för investeringsbeslut?
• Är de ansvar och roller som krävs för ovanstående punkter tydligt uttalade?
• Är system och verktyg anpassade efter arbetssätten i organisationen?

2. Hur arbetar vi långsiktigt förebyggande?

Den andra huvudfrågan berör en av de viktigaste punkterna i underhållsverksamheten, förebyggande underhåll. Alltså det underhållsarbete som utförs för att utrustning inte ska tappa funktion. Frågor vi kan ställa oss här är:
• Hur vet vi när vi ska utföra vilket typ av förebyggande underhåll på vilken utrustning för att öka tillgängligheten?
• Hur minskar vi risken för att jobb faller mellan stolarna?
• Hur vet vi vilka förebyggande jobb som vid behov bör prioriteras över andra?
• Är roller och ansvar för förebyggande underhåll tydlig uttalade?

3. Hur bidrar underhållsverksamheten till anläggningsutveckling?

Underhållsverksamheten sitter på mycket information i form av vilka jobb som görs, hur anläggningen mår och hur underhåll kan bidra till tillgängligheten. Den tredje frågan handlar om vilka rutiner och processer som finns för att säkerställa att den stora informationsmängd underhåll sitter också ligger till grund för anläggningsutvecklingsbeslut. Det vill säga att jobbhistorik, anläggningskännedom och underhållsmässighet tas i beaktande vid beslut om förändringar i anläggningsutrustning.

4. Hur underlättar underhållsverksamheten

produktionsplaneringen? I majoriteten av anläggningstunga bolag är det vitalt för lönsamheten att produktion fortlöper så effektivt som möjligt. En del av underhållsverksamhetens ansvar bör därför vara att underlätta produktionsplaneringen i så hög grad som möjligt. Det kan göras genom att ta hänsyn till driften vid jobbplaneringen och att därmed också flagga för behov av avställningar i tid. Med en effektiv kommunikation mellan drift och underhåll kan samtliga nödvändiga stoppjobb planeras in under ett och samma produktionsstopp. Och detta på tider som passar driften för att få så lite produktionsbortfall eller ökade kostnader som möjligt, givetvis med underhållskostnaderna inkluderade i kalkylen.

5. Hur bidrar underhållsverksamheten till en ökad tillgänglighet

genom bättre driftrutiner? Vid underhållsarbeten är det inte ovanligt att fel upptäcks som skulle kunna undvikas, eller åtminstone fördröjas, om driften justerades en aning. Även i de fallen kan en effektiv kommunikation mellan drift och underhåll medföra stora fördelar för bolaget då en bedömning kan göras om huruvida ett ändrat körsätt, för att öka tillgängligheten på viss utrustning, skulle vara lönsamt ur ett helhetsperspektiv. Det vill säga: tappar vi mer i effekt i produktion än vad som vägs upp över tid av den ökade tillgängligheten och minskade underhållskostnaderna för utrustningen?

Artikeln skrevs: Thu 08, 2019

Dela artikeln:


Return

  |See more articles

Stockholm

Vasagatan 15, 111 20 Stockholm
Info@sigholm.se | 021-12 03 10

Västerås

B:26 Port-anders gata 9, 722 12 Västerås
Info@sigholm.se | 021-12 03 10

Göteborg

A Working Lab vid Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5, 412 58 Göteborg
info@sigholm.se | 021-12 03 10