Bodens Energi AB är ett kommunalägt kraftvärmebolag med 93 anställda. Företaget levererar el och fjärrvärme till Bodensarna med omnejd. Sedan september 2019 har Bodens Energi tagit hjälp av Sigholm Tech AB i samband med utveckling av sitt underhållsarbete. 


Akuta utryckningar på grund av avsaknad av förebyggande underhåll

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omstrukturering av sin organisation och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. De upplevde att det fanns förbättringspotential i arbetsprocesserna relaterat till underhållet i fjärrvärmeverksamheten, både när det kommer till struktur, standardisering, informationsflöden och kommunikation runt arbetet. Avhjälpande akuta utryckningar tog över vardagen och tenderade att skjuta undan den långsiktiga planeringen och det förebyggande underhållet, ett arbete som i många fall hade kunnat förebygga de akuta felen som uppstod. De ville dessutom jobba in ett mer likriktat sätt att arbeta med sitt underhållssystem då befintligt arbetssätt var spretigt och kunde skilja sig mellan personer och avdelningar. 


Implementering av tydliga arbetsprocesser, utbildning i & anpassning av underhållssystemet 

Tillsammans med Bodens Energi har Sigholm tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten ser ut. Arbetsprocesserna täcker in både förebyggande och avhjälpande underhåll, både för drift- och underhållsorganisationen. I detta ingår även anpassning av underhållssystemet samt utbildningar i både arbetssätt och systemanvändning. Utöver det har också utbildningar och verktyg för förbättringsarbete och förrådshantering tagits fram och implementerats. 

Efter implementering och utbildning jobbar Sigholm kontinuerligt med revidering och anpassning av arbetsprocesserna i nära samarbete med Bodens Energi för att ytterligare öka förankringen av de nya arbetssätten. Målet med tydliga och standardiserade processer är att alla anställda ska veta vad som förväntas av dem och jobba i samma riktning mot ett gemensamt mål. 

”Att förändringen kommer inifrån organisationen är en nyckel till att förändringen ska bli accepterad och permanent. Det är därför väldigt viktigt att jobba i nära samarbete med personalen som faktiskt påverkas av förändringen.” säger Malin Rådberg, verksamhetsutvecklare för Sigholm på plats i Boden.

Medarbetarna på Bodens Energi har en stark, positiv förändringsvilja och har snabbt tagit till sig de nya arbetssätten.  Genom en högre nyttjandegrad av underhållssystemet ökar de mängden pålitliga data i systemet och förbättrar därmed spårbarheten och möjligheten att analysera och jobba förebyggande med underhållet i högre grad.

Efter över 2 års gemensamt arbete kan vi mäta framgången på många sätt, bland annat kan vi se att antalet utförda arbetsorder/mån i underhållssystemet stiger kontinuerligt över tid. Detta innebär att de jobb som utförs nu kommer in som statistik i underhållssystemet och därmed bidrar till en ökad förståelse för anläggningen. Statistiken kan dessutom fungera som underlag för investeringar och strategiska satsningar på Bodens Energi.


Grafen visar hur antalet utförda jobb per månad förändrats över tid. Vi ser en tydlig förändring i augusti 2019 när ett riktat arbete inleddes med fokus på processer och system till stöd för underhållsarbetet. Vi ser även att trots att vi fortfarande har månader då vi "dippar" så höjer vi lägstanivån kontinuerligt, vilket i sig är ett mått på att vi blir bättre på att dokumetera utförda jobb i anläggningen.

Artikeln publicerades: 16/03,2022Sigholms arbetssätt passar oss väldigt bra. Stegvisa implementeringar i nära samarbete med vår personal har skapat det engagemang kring förändringar som vi önskade. Det ger oss varaktiga och hållbara förändringar”, säger Hans Stålnacke, Vd Bodens Energi AB.


Dela artikel