I över 150 år har Mälarenergi levererat infraservice av olika slag till Västerås och närliggande kommuner

Mälarenergi har en energiproduktion som är fria från fossila bränslen sedan 2020 och har bedrivit en ambitiös förnyelseutveckling av produktionsanläggningarna under de senaste åren.

"Ett hållbart energisystem är en viktig byggsten i hur vi kan bidra till ett bättre samhälle och miljö, inte bara i den aktuella staden utan även på vår jordglob". 
- säger Magnus Eriksson, värmechef på Mälarenergi.


Besparingsmål och brist på befattningsbeskrivningar

Affärsområde Värme på Mälarenergi stod under 2019 inför en stor utmaning. Samtidigt som de arbetade intensivt med hållbarhetsmålen stod de inför omfattande besparingsmål och brist på tydliga befattningsbeskrivningar. I och med driftsättningen av ett nytt produktionsblock skulle Mälarenergi, affärsområde Värme gå in i en ny fas, att förvalta och förädla befintliga anläggningar. Utmaningen var ett faktum och som ett resultat blev organisationen och projekt lidande eftersom det saknades tydlighet och förväntningar. Sättet att se på och hantera befattningar, roller och ansvar upplevdes inte tillfredsställande. Befattningsbeskrivningar saknades eller fanns utspridda på flera olika ställen och dokumenterades dessutom på olika sätt av olika chefer. I och med omorganisationen togs beslutet att på samma gång ta fram nya standarder och arbetssätt för hur man kunde ta fram nya och skapa tydlighet i befattnings- och rollbeskrivningarna. 


Omorganiseringen ledde till tydlighet i alla processled vilket skapade ett bra arbetsklimat

Lösningen som utfördes på Mälarenergi, affärsområde Värme, innebar att en ny organisationsstruktur implementerades. Medarbetarna fick både få nya arbetsbeskrivningar och nya avdelningar, enheter och grupper på en gång istället för att sprida ut förändringen över flera år. Det togs fram 42 nya befattningsbeskrivningar, 65 nya rollbeskrivningar och över 250 medarbetar har fått nya befattningar och roller. 

Det här har lett till tydligare förväntningar och ett förbättrat arbetsklimat, vilket innebär en trygghet för individen. Värme är ett stort affärsområde på Mälarenergi och i samband med att affären växer måste organisationen följa med vilket nu klargjorts och kan följa med i den vidare expansionen. I och med de nya befattnings- och rollbeskrivningarna har affärsområdet gått från något som varit något diffust och ineffektivt till något konkret och effektivt. Det betyder att de kan fokusera på sin kärnprodukt.  


Lösningar inom fem områden

Ny organisationsstruktur: Sigholm Tech var en stöttning i framtagande av den nya organisationsstrukturen så att den uppfyllde de nya kraven.

Framtagning av nya standarder: Nya standarder togs fram för hur befattningar, roller och ansvar skulle hanteras i den nya organisationen samt utbildning av dessa till berörda chefer och HR-medarbetare.

Nya befattnings- och rollbeskrivningar: Helt nya befattnings- och rollbeskrivningar togs fram som kom att gälla för hela den nya organisationen.

Omorganisering och överföring: Sigholm Tech identifierade, genomförde och följde upp de aktiviteter som krävdes för att genomföra själva omorganisationen inklusive hantering av överföringen av samtliga medarbetare till de nya befattningarna och rollerna.

Kommunikation: Kommunikationsmaterial togs fram i form av filmer, informationsblad och presentationer som gav en intern förståelse och beskrivning av den nya organisationen.


Artikeln publicerades: 18/03,2020  • Ny organisationsstruktur implementerad

  • 42 nya befattningsbeskrivningar

  • 65 nya rollbeskrivningar enligt ny standard

  • 250+ medarbetare har fått nya befattningar och roller.
"Resultatet blev över förväntan. Effekten det har skapat internt och i förlängningen hos våra kunder är grundläggande för att vi ska kunna fokusera på vår kärnprodukt. Vi är mycket nöjda!"
- Magnus Eriksson, Värmechef Mälarenergi.

Dela artikel