Nytt block för sopförbränning som orsakade lukt i staden 

För fyra år sedan, 2016 stod Mälarenergis Block 6 på plats. Efter driftssättning uppstod dock ett problem när en lukt började sprida sig i Västerås. Det var en soplukt som orsakades av dålig ventilation och av att kolfiltret i anläggningen var underdimensionerat vilket medförde att stora kostnader lades på att byta ut detta ca 10 gånger om året.


En lösning som resulterade i minskad luktspridning och ekonomiska besparingar

Det Sigholm behövde göra var att upprätta en projektplan med tillhörande beslutsunderlag för att kunna styra, leda och samordna projektet. Sigholm Projekt var projektledare för två av tre projekt som gick under samma paraply med samlingsnamnet "Ventilation från BBR till P6". Sigholm Projekt var med i projekten som kallades; "Förstärkt ventilation ballager" och "Kanal till panna, block 6".

Lösningen resulterade i ökad kapacitet av dimensioneringen för kanalsystemet för ökad luftomsättning i syfte att få bort luktstörningar kring ballagret. Ett ventilationssystem anslöts även mot kanalen mellan bränslebreddning och panna 6. En kanal mellan bränsleberedningen och pannhuset byggdes vilket skapade ett fördelaktigt undertryck i bränsleberedningen. Luft transporteras då vidare via kanalen till pannan vilken förbränner luften. På så sätt kunde omsättningen luft ökas vilket gjorde att man kunde få bukt med luktproblemet. När hela projektet var klart behövdes kolfiltret endast bytas ca 2 gånger om året, istället för 10 gånger, vilket medförde stora besparingar som Mälarenergi var nöjda med. Varje kolfilterbyte kostar ca 1,5 miljoner kronor, vilket betyder att investeringen i projekten kommer vara återbetalt inom 3 - 5 år.

Proaktiv och tydlig kommunikation under projektet minskade missförstånd och tänkbara problem. Projektledarens roll i dessa projekt innefattade dessutom: 

 • Ansvarig för kommunikation och samordning mellan verksamheterna och projekt. 
 • Handla upp och kontraktera projektörer för samtliga discipliner. 
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig. 
 • Ansvar för att få de erforderliga tillstånden gentemot byggnadsnämnden vad gäller bygglov för ändringar i fasad. 
 • Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
 • Ansvar för att erforderliga provtagningar utförs som ex. asbest och radon. 
 • Upprättande av förfrågningsunderlag enl. lagen om offentlig upphandling samt kontrakttecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet. 
 • Upprättande och uppföljning av planer, så som för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS. 
 • Ansvarig för kontakter gentemot entreprenörer och leverantörer med avseende på genomförandet av ombyggnationen. 
 • Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs. 
 • Ansvar för utbildningar och överlämnande till brukande verksamheter och fastighetsorganisation. 
 • Ansvar för slutförhandlingar med entreprenör.
 • Slutrapportering till beställare.
Artikeln publicerades: 18/03,2020



Projekttid: 2014 - 2015

10 Mkr under budget
Minskad underhållskostnad
Snabb återbetalningstid.

Dela artikel