Ventilation från BBR till P6 är samlingsnamnet för tre projekt, var av Sigholm Projekt har varit projektledare för två av dessa. Projekten som Sigholm var med i pågick mellan 2014 - 2015 och kallades för "Förstärkt ventilation ballager" samt "Kanal till panna, block 6"


Projektledare för ombyggnad av ventilationssystem i ballagret tillhörande block 6. Ökad kapacitet av dimensionering kanalsystem för ökad luftomsättning i syfte att få bort luktstörningar kring ballagret. Ventilationssystem anslöts även mot kanal mellan bränslebreddning och panna 6. 

Projektledare för byggnation av kanal mellan bränsleberedning och pannhus. Kanalsystem installerades för att skapa undertryck i bränsleberedningen, luft transporterades vidare via kanal till panna som förbränner luften. Syftet med projektet var att öka omsättningen luft och få bort luktproblem från bränsleberedningen.


Projektledarens roll i dessa projekt: 

 • Upprättat projektplan samt beslutsunderlag. 
 • Ansvarig för kommunikation och samordning mellan verksamheterna och projekt. 
 • Handla upp och kontraktera projektörer för samtliga discipliner. 
 • Planera, styra, leda och samordna projektering. 
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig. 
 • Ansvar för att få de erforderliga tillstånden gentemot byggnadsnämnden vad gäller bygglov för ändringar i fasad. 
 • Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
 • Ansvar för att erforderliga provtagningar utförs som ex. asbest och radon. 
 • Upprättande av förfrågningsunderlag enl. lagen om offentlig upphandling samt kontrakttecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet. 
 • Upprättande och uppföljning av planer, så som för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS. 
 • Ansvarig för kontakter gentemot entreprenörer och leverantörer med avseende på genomförandet av ombyggnationen. 
 • Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs. 
 • Ansvar för utbildningar och överlämnande till brukande verksamheter och fastighetsorganisation. 
 • Ansvar för slutförhandlingar med entreprenör.
 • Slutrapportering till beställare.


Efter driftsättning av nya avfallseldade kraftvärmeblocket på kraftvärmeverket i Västerås, uppstod stor luktspridning över delar av Västerås och mycket skriverier i lokal media förekom. Proaktiv och tydlig kommunikation från projektet minskade problemet. Tillhandahöll tydliga lösningar för hur problemet skulle hanteras. 


Dessa luktproblem bestod dels av att ventilationen var för dålig och dels av att kolfiltret i anläggningen var underdimensionerat och att stora kostnader gick åt att byta det ca 10 gånger om året. När projekten var klara behövdes kolfiltret endast bytas ca 2 gånger om året, detta medför stora besparingar som Mälarenergi är nöjda med. Varje byte kostar cirka 1,5 miljoner kronor, detta betyder att investeringen i projekten kommer vara återbetalt inom 3 - 5 år. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020

Projekttid: 2014 - 2015
10 Mkr under budget
Minskad underhållskostnad
Snabb återbetalningstid

Dela artikel